padlock-949678_1280

Analiza OCP – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym – cz. 1 – OCP w transporcie krajowym wg PZU

Niniejszy artykuł rozpoczyna serię publikacji na temat ubezpieczeń w transporcie drogowym towarów, krajowym i międzynarodowym. Publikacje mają charakter analizy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), które znajdują zastosowanie do konkretnych typów ubezpieczenia.

Zanim przejdę bezpośrednio do analizy OWU, chciałbym poświęcić kilka słów celowi tej i kolejnych podobnych publikacji. Ogólne Warunki Umowy ubezpieczenia to dokument, który ma decydujące – obok treści dokumentu polisy – znaczenie dla ustalenia zakresu i kwotowej wysokości odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w procesie transportu przesyłki. OWU zawierają szereg postanowień niezbędnych dla określenia w jakich sytuacjach ubezpieczyciel musi spełnić świadczenie z umowy ubezpieczenia, które zdarzenia nie są objęte jego odpowiedzialnością, a w jakich przypadkach może od odpowiedzialności się uchylić. Analiza oparta jest o 10 następujących punktów, dzięki którym łatwiej będzie odnaleźć interesujące Państwa postanowienia OWU, bez konieczności przeglądania całego oryginalnego dokumentu stworzonego przez ubezpieczyciela:

  1. W JAKIM OKRESIE ODPOWIADA UBEZPIECZYCIEL?
  2. JAKI JEST ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA?
  3. JAKIE DODATKOWE KOSZTY POKRYWA UBEZPIECZYCIEL?
  4. JAKIE SZKODY NIE SĄ OBJĘTE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UBEZPIECZYCIELA?
  5. JAKIE SĄ MOŻLIWE ROZSZERZENIA ZAKRESU UBEZPIECZENIA (ZA DODATKOWĄ SKŁADKĄ)?
  6. CZYM JEST FRANSZYZA REDUKCYJNA I JAKA JEST JEJ WARTOŚĆ?
  7. JAK PRZELICZA SIĘ KWOTY WSKAZANE W POLISIE WYRAŻONE W OBCYCH WALUTACH?
  8. JAKIE SĄ OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO?
   1. Przyjęcie przesyłki do przewozu
   2. Postój pojazdu z przesyłką
   3. Przewozy wymagające kontrolowania temperatury towaru
   4. Obowiązki przewoźnika w zakresie ograniczania szkody
   5. Obowiązki przewoźnika związane z likwidacją szkody
   6. Skierowanie przez poszkodowanego roszczenia przeciwko przewoźnikowi
  9. JAKICH DOKUMENTÓW ZAŻĄDA UBEZPIECZYCIEL?
  10. JAKIE DOKUMENTY UBEZPIECZYCIEL UZNAJE ZA LIST PRZEWOZOWY?

Zapraszam do lektury!

 1.

W JAKIM OKRESIE ODPOWIADA UBEZPIECZYCIEL?

– co do zasady przez okres jednego roku, chyba że umowa przewiduje inaczej,

– od dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że umowa przewiduje inaczej,

– w każdym wypadku nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

2.

JAKI JEST ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA?

– odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w drogowym transporcie krajowym,

– za szkody w towarze powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania odbiorcy, oraz z tytułu opóźnienia w przewozie,

– w zakresie przewozów dokonywane przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, wykonywane na podstawie listów przewozowych wystawionych na ubezpieczonego,

– za transporty realizowane bezpośrednio przez ubezpieczonego – wyłącznie transporty wykonywane za pomocą środków transportu stanowiących własność bądź będących w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

3.

JAKIE DODATKOWE KOSZTY POKRYWA UBEZPIECZYCIEL?

1) koszty wynikłye z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, w szczególności kosztów związanych z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowania,

2) uzasadnione koszty wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z PZU, przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody,

3) uzasadnione koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU,

4) uzasadnione koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonych w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi w porozumieniu z PZU.

4.

JAKIE SZKODY NIE SĄ OBJĘTE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UBEZPIECZYCIELA?

1) szkody powstałe wskutek winy umyślnej ubezpieczonego lub osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,

2) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,

3) szkody powstałe w sytuacji gdy ubezpieczony lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, nie posiadały wymaganych przepisami prawa odpowiednich uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności lub czynności,

4) szkody powstałe z przyczyn wyłączających odpowiedzialność przewoźnika określonych w ustawie Prawo przewozowe,

5) szkody powstałe wskutek lub podczas użycia środka transportu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru lub niesprawnego technicznie,

6) szkody powstałe wskutek lub podczas wykonywania przewozu przez osoby będące w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

7) szkody powstałe wskutek nieterminowego podstawienia środka transportu do załadunku,

8) szkody powstałe wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu,

9) szkody powstałe wskutek utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów wymienionych w liście przewozowym i do tego listu dołączonych albo złożonych u przewoźnika,

10) szkody powstałe z tytułu przewozu przesyłek kurierskich oraz mienia przesiedlenia,

11) szkody powstałe w sytuacji, gdy przewóz realizowany był samochodami, które ze względu na swój ciężar lub wielkość wymagają szczególnych zezwoleń, a przewoźnik nie dysponował takimi zezwoleniami lub nie zastosował się do warunków w nich zawartych,

12) szkody powstałe w wyniku wydania towaru osobie nieuprawnionej,

13) szkody powstałe wskutek działań wojennych, rewolucji, strajków, aktów terroryzmu oraz działania substancji radioaktywnych,

14) szkody powstałe wskutek przewozu osób, które znalazły się w środku transportu bez związku z realizacją umowy przewozu, w szczególności bez wiedzy i zgody ubezpieczonego lub osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,

15) szkody powstałe w związku i w następstwie świadczenia usług pomocy drogowej lub autoholowania,

16) szkody powstałe w związku i w następstwie świadczenia usług przeprowadzki,

 17) szkody powstałe z tytułu przewozu dzieł sztuki i wartości pieniężnych,

18) szkody powstałe z tytułu zwrotu przewoźnego i innych kosztów związanych z przewozem, określonych w art. 82 ustawy Prawo przewozowe,

19) szkody powstałe z tytułu przewozu towarów z deklarowaną wartością,

20) szkody powstałe podczas transportu ładunków ponadgabarytowych,

21) szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności załadunku lub rozładunku, chyba że wykonanie tych czynności wynika z zawartej umowy przewozu i znajduje potwierdzenie w liście przewozowym,

 22) szkody powstałe podczas transportu pojazdów używanych lub uszkodzonych,

23) szkody powstałe w wyniku konfiskaty towaru oraz nałożenia kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, do zapłacenia których ubezpieczony lub osoba, za którą ponosi on odpowiedzialność jest zobowiązana.

 5.

JAKIE SĄ MOŻLIWE ROZSZERZENIA ZAKRESU UBEZPIECZENIA (ZA DODATKOWĄ SKŁADKĄ)?

1) szkody powstałe z tytułu przewozu towarów niebezpiecznych,

2) szkody powstałe z tytułu przewozu żywych zwierząt,

 3) szkody powstałe z tytułu przewozu leków,

4) szkody powstałe w następstwie rozboju,

5) szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub ubytu w paletach, platformach, kontenerach i wszelkiego rodzaju innych opakowaniach zabezpieczających towar na czas przewozu, o ile służą one do wielokrotnego użytku,

6) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty utylizacji uszkodzonego towaru,

7) szkody powstałe podczas postoju środka transportu poza parkingami strzeżonymi, z wyjątkiem sytuacji gdy postój środka transportu wynika z:

a) wypadku lub awarii środka transportu uniemożliwiających bezpieczne i zgodne z przepisami kontynuowanie jazdy,

b) konieczności udzielenia pomocy ofiarom wypadków drogowych,

c) dokonywania formalności celnych lub związanych z przejazdem drogą płatną,

d) nagłego zachorowania kierowcy w przypadku, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy,

e) kontroli drogowej przez uprawnione władze,

f) nakazu postoju przez uprawnione władze,

8) koszty podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu, który uległ wypadkowi.

 6.

CZYM JEST FRANSZYZA REDUKCYJNA I JAKA JEST JEJ WARTOŚĆ?

Franszyza redukcyjna to wartość pomniejszająca odszkodowanie, wyrażona kwotowo (np. 500 złotych), procentowo (np. 10%) lub kwotowo-procentowo (np. 10%, jednakże nie mniej niż 500 złotych)

Co do zasady jest to równowartość w złotych kwoty 200 euro, chyba że w umowie ubezpieczenia ustalono ją na innym poziomie. Jeżeli w dokumencie polisy brak jest innych postanowień, stosuje się tą kwotę.

 7.

JAK PRZELICZA SIĘ KWOTY WSKAZANE W POLISIE WYRAŻONE W OBCYCH WALUTACH?

W przypadku ustalenia sumy gwarancyjnej oraz limitów odpowiedzialności w walucie obcej, do przeliczenia równowartości w złotych stosuje się kurs średni NBP z dnia powstania szkody.

 8.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA (UBEZPIECZAJĄCEGO)?

1)

Przyjęcie przesyłki do przewozu:

– sprawdzenie danych z listu przewozowego, dotyczących ilości lub wagi towaru, jego cech i numerów identyfikacyjnych, a także widocznego stanu towaru i jego opakowania,

– obowiązek wpisania do listu przewozowego odpowiednich uwag:

– co do stanu i opakowania przesyłki,

– w przypadku braku możliwości sprawdzenia danych z listu przewozowego,

– w przypadku nieprawidłowości dotyczących ilości lub wagi towaru, jego cech i numerów identyfikacyjnych

2)

Postój pojazdu z przesyłką:

– obowiązek zabezpieczenia ze szczególną starannością pojazdu wraz z towarem,

– obowiązek pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym

– obowiązki kierowcy w przypadku opuszczenia pojazdu:

– wyjęcie kluczyka ze stacyjki, zamknięcie zamków i zabezpieczenie otworów mogących umożliwić dostęp do towaru lub środka transportu,

– uruchomenie istniejących urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą,

– zabranie ze sobą dokumentów dotyczących przewozu i dokumenty pojazdu

3)

Przewozy wymagające kontrolowania temperatury towaru:

– określenie w dokumentacji przewozowej temperatury przewozu i rodzaju środka transportu,

– wyposażenie pojazdu w sprawny technicznie agregat chłodniczy i termograf umożliwiający dokonanie wydruku temperatury,

– pozostawianie włączonego silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego jest zależna od pracy silnika,

– zapewnienie podłączenia agregatu chłodniczego do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojów, gdy wymaga tego praca agregatu.

4)

Obowiązki przewoźnika w zakresie ograniczania szkody:

– użycie dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów

5)

Obowiązki przewoźnika związane z likwidacją szkody:

– zawiadomienie PZU o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym (w terminie 7 dni od dnia, w którym przewoźnik dowiedział się o wypadku bądź okolicznościach, w następstwie których z tytułu umowy przewozu mogą być zgłoszone roszczenia, chyba że we wskazanym terminie ubezpieczyciel otrzymał informacje o wypadku lub okolicznościach z innych źródeł)

– bezzwłoczne powiadomienie Policji – w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa

– obowiązek dostarczenia ubezpieczycielowi określonych w umowie dokumentów

– podjęcie aktywnej współpracy z PZU w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności, przyczyn powstania szkody oraz ustalenia jej rozmiaru, jak również w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń regresowych do sprawcy szkody

– zażądanie od poszkodowanego, aby ten udokumentował zasadność i wysokość zgłoszonego roszczenia, w szczególności złożył faktury i rachunki źródłowe będące podstawą skalkulowania kwoty roszczenia

6)

Skierowanie przez poszkodowanego roszczenia przeciwko przewoźnikowi:

– niezwłoczne, nie później niż w terminie 7 dni, powiadomienie PZU o tym fakcie,

– niezwłoczne, nie później niż w terminie 7 dni, powiadomienie PZU o wniesieniu powództwa przeciwko przewoźnikowi,

– dostarczenie PZU orzeczenia sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego (w przypadku wydania wyroku przez sąd w sprawie przeciwko przewoźnikowi)

 9.

JAKICH DOKUMENTÓW ZAŻĄDA UBEZPIECZYCIEL?

1) list przewozowy oraz zlecenie przewozowe lub umowę o stałej współpracy w zakresie świadczenia usług przewozowych;

2) fakturę i specyfikację przewożonego towaru;

3) protokół sporządzony wspólnie z odbiorcą lub nadawcą dotyczący okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody, o ile został sporządzony;

4) roszczenie poszkodowanego wraz z kalkulacją wysokości szkody i dokumentami na podstawie których kalkulacja została sporządzona;

5) oświadczenie kierowcy dotyczące okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody; w przypadku szkód polegających na kradzieży towaru niezbędne jest również dostarczenie szkicu sytuacyjnego miejsca, w którym zaparkowany był środek transportu w momencie dokonania kradzieży;

6) notatkę Policji lub Straży Pożarnej, o ile były obecne na miejscu zdarzenia;

7) prawo jazdy kierowcy, zaświadczenie o kwalifikacjach kierowcy wystawione przez pracodawcę, dowody rejestracyjne środków transportu, którymi realizowany był transport;

8) zapis tachografu, a także zapis termografu w przypadku realizowania przewozu przy użyciu środka transportu izolowanego termicznie;

9) oświadczenie ubezpieczonego informujące o tym, czy ubezpieczony w okresie trwania odpowiedzialności PZU wynikającej z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU zawarł, lub zostało zawarte na jego rzecz, dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym w innym zakładzie ubezpieczeń;

10) oświadczenie właściciela ładunku informujące o tym, czy w czasie trwania niniejszej umowy ubezpieczenia zostało zawarte ubezpieczenie ładunku w innym lub innych zakładach ubezpieczeń.

11) inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, o ile zażąda ich PZU.

 10.

JAKIE DOKUMENTY UBEZPIECZYCIEL UZNAJE ZA LIST PRZEWOZOWY?

– klasyczny (papierowy) list przewozowy

– przekaz elektroniczny,

– wydruk komputerowy,

– inny dokument zawierający wymagane dane.

————————————————————————————————————————-

Dokumenty Źródłowe

Powyższe oparcowanie powstało w oparciu o OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM ustalone uchwałą nr UZ/146/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r.,

zmienione następnie

uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. (ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM).

OWU w powyższym brzmieniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia 2016 r., wg stanu na dzień 23.02.2016 r.

Dodaj bloga do ulubionych:
RSS
Facebook
Facebook
Google+
http://cmr24.pl/analiza-ocp-ubezpieczenia-odpowiedzialnosci-cywilnej-przewoznika-cz-1-ocp-w-transporcie-krajowym-wg-pzu/">
LinkedIn

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *