padlock-949678_1280

Analiza OCP – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym – cz. 2 – OCP w transporcie krajowym lub międzynarodowym wg ALLIANZ

Kolejny z serii artykułów o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej przewoźnika rozkłada na czynniki pierwsze Ogólne Warunki Umowy ubezpieczenia przewoźnika drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym stosowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie.

Dla przypomnienia – Ogólne Warunki Umowy ubezpieczenia to dokument, który ma decydujące – obok treści dokumentu polisy – znaczenie dla ustalenia zakresu i kwotowej wysokości odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w procesie transportu przesyłki. OWU zawierają szereg postanowień niezbędnych dla określenia w jakich sytuacjach ubezpieczyciel musi spełnić świadczenie z umowy ubezpieczenia, które zdarzenia nie są objęte jego odpowiedzialnością, a w jakich przypadkach może od odpowiedzialności się uchylić. Analiza oparta jest o 11 następujących punktów, dzięki którym łatwiej będzie odnaleźć interesujące Państwa postanowienia OWU, bez konieczności przeglądania całego oryginalnego dokumentu stworzonego przez ubezpieczyciela:

 1. W JAKIM OKRESIE ODPOWIADA UBEZPIECZYCIEL?
 2. JAKI JEST ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA?
 3. JAKIE DODATKOWE KOSZTY POKRYWA UBEZPIECZYCIEL?
 4. JAKIE SZKODY NIE SĄ OBJĘTE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UBEZPIECZYCIELA?
 5. JAKIE SĄ MOŻLIWE ROZSZERZENIA ZAKRESU UBEZPIECZENIA (ZA DODATKOWĄ SKŁADKĄ)?
 6. CZYM JEST FRANSZYZA REDUKCYJNA/INTEGRALNA I JAKA JEST JEJ WARTOŚĆ?
 7. JAK PRZELICZA SIĘ KWOTY WSKAZANE W POLISIE WYRAŻONE W OBCYCH WALUTACH?
 8. JAKIE SĄ OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO?
  1. Przyjęcie przesyłki do przewozu
  2. Postój pojazdu z przesyłką
  3. Przewozy wymagające kontrolowania temperatury towaru
  4. Obowiązki przewoźnika w zakresie ograniczania szkody
  5. Obowiązki przewoźnika związane z likwidacją szkody
  6. Skierowanie przez poszkodowanego roszczenia przeciwko przewoźnikowi
 9. JAKICH DOKUMENTÓW ZAŻĄDA UBEZPIECZYCIEL?
 10. JAKIE DOKUMENTY UBEZPIECZYCIEL UZNAJE ZA LIST PRZEWOZOWY?
 11. JAK USTALA SIĘ I WYPŁACA ODSZKODOWANIE?

1.

W JAKIM OKRESIE ODPOWIADA UBEZPIECZYCIEL?

– co do zasady przez okres jednego roku od chwili zawarcia umowy, chyba że umowa przewiduje inaczej,

od dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że umowa przewiduje inaczej,

– w każdym wypadku nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

2.

JAKI JEST ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA?

– odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego działającego w charakterze przewoźnika w transporcie drogowym krajowym i/lub międzynarodowym za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu,

– pod warunkiem, że przewoźnik posiada odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz wymaganą przepisami licencję, koncesję i/lub zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności,

– w transporcie krajowym:

 • za szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie – do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego,
 • na podstawie krajowego listu przewozowego lub jeśli nie wystawiono listu przewozowego na podstawie innego dokumentu przewozowego wystawionego zgodnie z ustawą Prawo Przewozowe,

– w transporcie międzynarodowym:

 • za szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie – do wysokości kwoty przewoźnego,
 • w transporcie międzynarodowym, na podstawie listu przewozowego CMR wystawionego zgodnie z Konwencją CMR.

3.

JAKIE DODATKOWE KOSZTY POKRYWA UBEZPIECZYCIEL?

1) udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania rozsądnych i niezbędnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe i celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;

2) uzasadnione koszty związane z przeładunkiem towarów lub ich czasowym przechowywaniem, które wynikły w związku z powstaniem szkody, lecz nie przekraczające wartości tych towarów;

3) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Allianz w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody.

4.

JAKIE SZKODY NIE SĄ OBJĘTE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UBEZPIECZYCIELA?

Allianz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:

1) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób działających na jego zlecenie, z jego upoważnienia lub w jego imieniu;

2) wady ukrytej lub naturalnych właściwości towaru;

3) niewłaściwego opakowania, wadliwego załadowania lub zabezpieczenia towaru przez nadawcę;

4) użycia pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru, niesprawnego technicznie lub prowadzonego przez osobę nieuprawnioną w świetle obowiązujących przepisów;

5) zatrudnienia obsługi pojazdu nie posiadającej odpowiednich kwalifikacji i uprawnień;

6) wykonywania przewozu przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;

7) nieterminowego podstawienia pojazdu do załadunku;

8) działania siły wyższej rozumianej jako działania sił przyrody (np. trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, wybuchu wulkanu), działań wojennych, wojny domowej, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych lub czynów osób działających z pobudek politycznych;

9) pozostawienia środka transportu bez nadzoru na czas dłuższy niż 30 minut;

10) wydania przesyłki osobie nie uprawnionej;

11) uzgodnień, które wykraczają poza odpowiedzialność przewoźnika określoną w Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) i konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR);

12) bezpośredniego lub pośredniego działania energii jądrowej, promieniowania jonizującego (np. substancji radioaktywnych), jak również działania promieni laserowych i elektromagnetycznych o częstotliwościach odpowiadających zakresowi mikrofalowemu (0,3 do 70 GHz) lub podobnie działających materiałów.

Ponadto Allianz nie pokrywa:

1) roszczeń z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez organa sądowe i administracyjne na Ubezpieczającego lub osoby działające na jego zlecenie, z jego upoważnienia lub w jego imieniu;

2) roszczeń z tytułu kar umownych;

3) strat wynikłych z konfiskaty towaru, jego zaboru i rekwizycji, a także przepadku lub innych rozporządzeń towarem dokonanych przez uprawnione do tego władze;

4) roszczeń wynikających z przyjęcia przez Ubezpieczającego dodatkowej odpowiedzialności na podstawie art. 24. i 26. CMR, chyba że Allianz wyrazi zgodę na przyjęcie tego ryzyka za opłatą dodatkowej składki;

5) szkód, które są pokryte lub mogłyby być pokryte przez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej lub odpowiedzialności cywilnej za produkt;

6) szkód powstałych wskutek przeprowadzenia postępowania wynikającego z karnetu TIR;

7) szkód powstałych w środowisku naturalnym;

8) szkód w transportach wykraczających poza określony w umowie ubezpieczenia zakres terytorialny lub trasę transportu;

9) roszczeń nieprzekraczających kwoty franszyzy redukcyjnej lub integralnej;

10) szkód powstałych podczas przewozów wymagających uzyskania stosownych zezwoleń, o ile nie uzyskano takich zezwoleń lub nie zastosowano się do postanowień w nich zawartych,

11) utraconych korzyści.

Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za przewóz:

1) materiałów niebezpiecznych (co do zasady),

2) pieniędzy, papierów wartościowych, antyków, dzieł sztuki, biżuterii, dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych, jak również przedmiotów posiadających wartość naukową i artystyczną;

3) złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych, pereł, platyny i pozostałych metali z grupy platynowców;

4) żywych zwierząt.

5.

JAKIE SĄ MOŻLIWE ROZSZERZENIA ZAKRESU UBEZPIECZENIA (ZA DODATKOWĄ SKŁADKĄ)?

1) istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego:

za przewóz materiałów niebezpiecznych,

 • z wyjątkiem materiałów zaliczonych do klasy I i VII,
 • dokonywany na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz na podstawie innych przepisów prawa dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) istnieje możliwość powiększenia sumy gwarancyjnej o:

 • niezbędne koszty obrony prawnej i koszty sądowe powstałe w sporze prowadzonym za zgodą Allianz,
 • koszty obrony w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko ubezpieczonemu, jeżeli Allianz zażądało powołania obrońcy lub wyraziło zgodę na pokrycie kosztów obrony.

6.

CZYM JEST FRANSZYZA REDUKCYJNA/INTEGRALNA I JAKA JEST JEJ WARTOŚĆ?

1) franszyza redukcyjna to wskazana w umowie ubezpieczenia wartość, wyrażona jako kwota (np. 200 EURO) lub procentowa (np. 10%) część szkody, o którą obniżane jest łączne należne odszkodowanie.

2) franszyza integralna to wskazana w umowie ubezpieczenia kwota, do wysokości której Allianz nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej (np. 200 EURO). Jeżeli wartość szkody przekracza kwotę franszyzy integralnej, nie jest ona potrącana z należnego odszkodowania.

Wysokość franszyzy redukcyjnej i integralnej nie jest określona w treści OWU, postanowień w tym zakresie należy szukać w treści dokumentu polisy.

7.

JAK PRZELICZA SIĘ KWOTY WSKAZANE W POLISIE WYRAŻONE W OBCYCH WALUTACH?

Wartość roszczenia, franszyzy redukcyjnej lub integralnej określona w walucie innej niż PLN zostanie przeliczona przez Allianz na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystąpienia szkody.

8.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA (UBEZPIECZAJĄCEGO)?

 1. Przyjęcie przesyłki do przewozu

a) sprawdzenie zgodności danych zawartych w liście przewozowym lub innym dokumencie przewozowym, dotyczących liczby opakowań oraz ilości towaru, jego cech i numerów, a także widocznego stanu przesyłki oraz opakowania,

b) wpisanie do listu przewozowego wraz z uzasadnieniem zastrzeżeń:

 • w razie stwierdzenia rozbieżności między stanem rzeczywistym a treścią listu przewozowego,
 • w razie braku możliwości dokonania czynności sprawdzających

 

 1. Postój pojazdu z przesyłką

a) obowiązek zabezpieczenia pojazdu na czas postoju – przewidziany wymóg szczególnej staranności,

b) obowiązek parkowania pojazdu na parkingach strzeżonych,

c) dopuszczalny postój pojazdu wraz z ładunkiem, mający miejsce na parkingu przy stacji benzynowej, jeżeli miejsce to spełnia następujące warunki:

 • położona jest przy drodze głównej (drodze krajowej, ekspresowej lub autostradzie),
 • posiada parking przystosowany do postoju samochodów ciężarowych, oświetlony po zmierzchu,
 • posiada dozór ochrony lub monitoring kamer,

pod warunkiem, że Ubezpieczający (kierowca) nie pozostawia środka transportu bez nadzoru na czas dłuższy niż 30 minut,

d) dopuszczalny postój konieczny, w innych miejscach niż parking strzeżony lub stacja benzynowa opisana powyżej, może nastąpić, jeżeli spowodowany jest:

 • awarią eksploatacyjną pojazdu uniemożliwiającą dalszy przewóz,
 • wypadkiem drogowym, jakiemu uległ środek transportu lub
 • załatwianiem formalności urzędowych związanych z przekroczeniem granicy państwowej (odprawa graniczna i celna),

e) obowiązki związane z pozostawieniem pojazdu, w związku z postojem, na czas pozostawienia środka transportu bez nadzoru:

 • przewożony towar musi być tak w nim umieszczony, żeby nie był widoczny z zewnątrz,
 • Ubezpieczający (kierowca) ma obowiązek dokładnego zamknięcia pojazdu,
 • Ubezpieczający (kierowca) ma obowiązek zabrania dokumentów z pojazdu i włączenia co najmniej jednego z zabezpieczeń takich jak immobiliser, system alarmowy lub blokada skrzyni biegów
 1. Przewozy wymagające kontrolowania temperatury towaru

– brak w Ogólnych Warunkach Umowy postanowień dotyczących tej kwestii,

 1. Obowiązki przewoźnika w zakresie ograniczania szkody

– obowiązek użycia dostępnych im środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, niedopuszczenia do jej rozszerzenia oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą

 1. Obowiązki przewoźnika związane z likwidacją szkody

a) obowiązek niezwłocznego, ale nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia wystąpienia lub powzięcia wiadomości, zawiadomienia Allianz o powstaniuszkody,

b) obowiązek niezwłocznego zawiadomienia:

 • straży pożarnej – jeśli zdarzy się pożar;
 • policji, jeżeli istnieją podejrzenia, że szkoda powstała wskutek kradzieży, rabunku bądź innego zdarzenia noszącego znamiona przestępstwa lub wypadku środka transportu;

c) gdy zdarzenie miało miejsce poza granicami Polski:

 • obowiązek powiadomienia Allianz lub
 • w uzasadnionej sytuacji obowiązek powołania niezależnego eksperta w celu sporządzenia protokołu szkody;

d) gdy zdarzenie miało miejsce na terenie Polski i istnieje konieczność wezwania niezależnego eksperta:

 • obowiązek skontaktowania się z Allianz,
 • obowiązek postępowania zgodnie z uzyskanymi wskazówkami w tym zakresie (wskazówki ubezpieczyciela),

e) gdy szacunkowa wartość szkody nie przekracza równowartości 1 000 USD:

 • dopuszczalne jest sporządzenie protokołu szkody we własnym zakresie, z udziałem przedstawiciela odbiorcy towaru,
 • bez konieczności powoływania eksperta
 1. Skierowanie przez poszkodowanego roszczenia przeciwko przewoźnikowi

a) obowiązek niezwłocznego powiadomienia Allianz i udzielenia na jego żądanie pełnomocnictw wskazanej przez Allianz osobie:

 • jeżeli w związku z wystąpieniem szkody zostało wszczęte postępowanie karne lub
 • jeżeli osoba poszkodowana wystąpi (przeciwko Ubezpieczającemu) z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową,

b) obowiązek dostarczenia „orzeczenia sądu lub prokuratury” do Allianz w terminie umożliwiającym mu zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego (ubezpieczyciel miał prawdopodobnie na myśli takie dokumenty jak  wyroku sądu czy postanowienia prokuratury o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania karnego w sprawie),

c) obowiązek uzyskania pisemnej zgody Allianz na podejmowanie zobowiązań dotyczących sporu lub procesu, zwłaszcza w zakresie:

 • uznania roszczenia,
 • zawarcia ugody,
 • wnoszenia środków odwoławczych,

9.

JAKICH DOKUMENTÓW ZAŻĄDA UBEZPIECZYCIEL?

1) oryginał listu przewozowego (egzemplarz dla przewoźnika) lub inny dokument przewozowy, na podstawie którego dokonywano przewozu mienia;

2) kopię faktury i specyfikację przewożonego towaru;

3) protokół szkody, podający przyczynę, okoliczności powstania i rozmiar szkody;

4) roszczenie poszkodowanego wraz z uzasadnieniem tego roszczenia;

5) własną opinię Ubezpieczonego dotyczącą zasadności roszczenia poszkodowanego,

6) inne dokumenty, które Allianz uzna za niezbędne do rozpatrzenia roszczenia.

10.

JAKIE DOKUMENTY UBEZPIECZYCIEL UZNAJE ZA LIST PRZEWOZOWY?

Za list przewozowy uznawany jest dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, spełniający kryteria określone w obowiązujących przepisach prawa. Może to zatem być:

– klasyczny (papierowy) list przewozowy,

– dokument elektroniczny,

– wydruk komputerowy,

– inny dokument zawierający wymagane dane.

 

11.

JAK USTALA SIĘ I WYPŁACA ODSZKODOWANIE?

– w razie uszkodzenia ładunku w czasie przewozu wysokość szkody ustala się odpowiednio do procentowego zmniejszenia się jego wartości lub kosztów naprawy,

– odszkodowanie zostaje pomniejszone o kwotę franszyzy redukcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia,

– odszkodowanie wypłacone przez Allianz nie obejmuje podatku VAT w takim zakresie, w jakim poszkodowany podatnik mógł obniżyć należny podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu i sprzedaży towarów,

– Allianz wypłaca osobie uprawnionej, dlatego należy ustalić, jaki podmiot jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania,

– Allianz wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, lecz nie później niż 14 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentów,

– Allianz jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania raty składki wymagalnej na dzień wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczający opóźnia się z płatnością kolejnej raty składki,

 

———————————————————————————————————————–

Dokumenty Źródłowe

Powyższe oparcowanie powstało w oparciu o Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego przyjęte uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna nr 172/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku,

uwzględniające postanowienia wprowadzone w treści dokumentu:

ANEKS NR 1 zawierający zmiany zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 267/2015 z dnia 14.12.2015 r.

OWU w powyższym brzmieniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 01 stycznia 2016 r., wg stanu na dzień 22.03.2016 r.

Dodaj bloga do ulubionych:
RSS
Facebook
Facebook
Google+
http://cmr24.pl/analiza-ocp-ubezpieczenia-odpowiedzialnosci-cywilnej-przewoznika-w-transporcie-drogowym-cz-2-ocp-w-transporcie-krajowym-lub-miedzynarodowym-wg-allianz/">
LinkedIn

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *