Cmr24.pl

Autoklub

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

1. Definicja „Właściciela” – Administratora Serwisu.
«Strona» to projekt internetowy właściciela — portal informacyjny, w którym się teraz znajdujesz.

„Użytkownik” oznacza każdą osobę, która kontaktuje się, łączy lub pomaga osobom trzecim w dostępie do informacji lub treści dowolnego rodzaju publikowanych na Stronie internetowej Właściciela. stronie internetowej.

2. Ogólne

2.1 Niniejsze Warunki korzystania z Witryny (zwane dalej „Warunkami”) są zawierane między operatorem a każdym użytkownikiem. DOSTĘP DO JAKICHKOLWIEK SEKCJI STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ŁĄCZENIE, CYTOWANIE LUB PRZEDRUKOWANIE MATERIAŁÓW ZE STRONY INTERNETOWEJ STANOWI PRAWNĄ ZGODĘ NA ZWIĄZANIE WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. Właściciele i Użytkownicy zwani są łącznie „Stronami”.

3. Ograniczenie odpowiedzialności

3.1 UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. Materiały informacyjne na temat leków i ich stosowania na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako przewodnik do samodzielnej diagnozy i leczenia i mogą być wykorzystywane wyłącznie po przepisaniu pod nadzorem lekarza.

3.2 Użytkownicy Serwisu w innych krajach powinni korzystać z informacji o lekach zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym regionie.

3.3 Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenia zdrowia spowodowane samoleczeniem zgodnie z zaleceniami podanymi w serwisie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieporozumienia, które mogą powstać w wyniku przeglądania, czytania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów zawartych w Serwisie. W związku z tym żaden podmiot ani osoba fizyczna nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za wykorzystanie tych materiałów. W żadnym wypadku odpowiedzialność za skutki bezpośrednio lub pośrednio związane z wykorzystaniem informacji zawartych w serwisie nie przechodzi na właściciela serwisu i nie stanowi podstawy do jego ścigania.

3.4. USŁUGI WITRYNY SĄ ŚWIADCZONE „TAK JAK SĄ” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. Użytkownik dobrowolnie zrzeka się odpowiedzialności i odszkodowania wobec właściciela serwisu za wszelkie szkody, które mogły wystąpić na zdrowiu Użytkownika.

3.5. ZARZĄDZANIE WITRYNĄ, JEJ PARTNERZY LUB PRACOWNICY NIE GWARANTUJĄ CIĄGŁEGO I WOLNEGO OD BŁĘDÓW DZIAŁANIA WITRYNY. Nie gwarantuje również, że wyniki zostaną uzyskane w wyniku korzystania z witryny lub dokładności i przydatności jej materiałów.

4. Zmiany w treści witryny

4.1 WSZYSTKIE INFORMACJE I MATERIAŁY NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE BEZ GWARANCJI ZA BŁĘDY. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany informacji i materiałów zawartych w serwisie w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

5. Znaki towarowe

5.1 Znaki towarowe i marki wymienione w Witrynie są własnością ich odpowiednich właścicieli.

6. Zmiany w Regulaminie

6.1 Niniejsza Umowa nie jest umową. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej umowy i wprowadzania nowych umów. Takie zmiany będą obowiązywać od momentu ich opublikowania w serwisie. Korzystanie z Materiałów Witryny po jakiejkolwiek modyfikacji Umowy oznacza automatyczną akceptację.

7. Zdjęcia

7.1 Ponieważ wszystkie obrazy na naszej stronie są wyszukiwane przez wyszukiwarki, nie jest możliwe ustalenie z góry, na jakich warunkach będą one rozpowszechniane i kim są ich twórcy. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich do obrazu użytego na stronie i chcesz złożyć skargę dotyczącą naszego wykorzystania, skontaktuj się z nami. Usuń obraz z naszej strony lub zastosuj się do warunków użytkowania.

W tym celu skontaktuj się z nami i przekaż nam informacje o przedmiocie praw, informacje o właścicielu praw oraz adres strony w naszym serwisie zawierającej dane naruszające prawa. Możesz napisać do nas list, wypełniając formularz opinii.

8. Nagrywanie wideo

8.1 Wszystkie filmy opublikowane na tej stronie pochodzą z www.youtube.com i są open source do użytku, jeśli zostanie dostarczony specjalny kod odtwarzacza. Nie przechowujemy filmów bezpośrednio na naszych serwerach. Dlatego wszelkie pytania lub skargi dotyczące materiałów wideo zamieszczonych na naszej stronie należy kierować do użytkownika serwisu www.youtube.com, który zamieścił materiał, do którego posiadasz prawa autorskie lub do administratora serwisu www.youtube.com. to zrobić.